fbpx

Artikel 1: Definities

1.1.        The AuthenticLabel, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 77863275, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als The AuthenticLabel.

1.2.       De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

1.3.       Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertjes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door The AuthenticLabel waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.      Van toepassing is de laatst toegestuurde versie van deze algemene voorwaarden.

2.3.      Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassingen zullen zijn.

2.4.       Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.5.      The AuthenticLabel heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen voor nieuwe overeenkomsten.

Artikel 3: Totstandkoming 

3.1.      Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd door akkoord te geven op de email of de offerte te ondertekenen.

3.2.      Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

3.3.      Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en zal ook gefactureerd worden.

Artikel 4: Tarieven en betalingen 

4.1.      De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2.      In de offerte en/of factuur staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijzigingen in de standaard stijl van The AuthenticLabel, evenals reiskosten worden apart gefactureerd.

4.3.      Reiskosten per auto worden doorberekend aan de klant op basis van 25 eurocent per kilometer. Hierbij zullen tevens parkeerkosten worden doorberekend. In geval van het reizen per openbaar vervoer worden de kosten van het vervoersbewijs doorberekend aan de klant.

4.4.      Voor de fotoshoots is The AuthenticLabel gerechtigd een aanbetaling te verzoeken die niet voor restitutie in aanmerking komt. De eerste aanbetaling, die niet in aanmerking komt voor restitutie is 30% van de totale prijs. Deze aanbetaling moet worden voldaan 7 kalenderdagen voordat de fotoshoot zal plaatsvinden. Het tweede deel van de aanbetaling, nogmaals 30% van het totaalbedrag, moet worden voldaan uiterlijk 2 kalenderdagen na het uitvoeren van de fotoshoot. Zodra de tweede aanbetaling binnen is zal The AuthenticLabel beginnen met de selectie en de bewerking van het beeldmateriaal. Na het ontvangen van het beeldmateriaal moet het resterende bedrag (40% van het totaal bedrag) binnen 7 werkdagen voldaan worden.

4.5.      Voor de online marketing, website building pakketten of andere verrichte werkzaamheden op uurtarief, zal elke maand een factuur worden opgesteld die binnen 14 kalenderdagen moet worden voldaan. Hiervoor geldt geen aanbetaling.

4.6.      De tarieven die zijn gehanteerd bij het aangaan van de overeenkomst zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. The AuthenticLabel heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

4.7.      Facturen voor online marketing, website building pakketten of andere verrichte werkzaamheden op uurtarief dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

4.8.      Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente van 8% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

4.9.      Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

4.10.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de verordeningen van The AuthenticLabel onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Informatieverstrekking klant 

5.1.      Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar van The AuthenticLabel.

5.2.      Klant staat in voor de volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. The AuthenticLabel zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

5.3.      Klant vrijwaart The AuthenticLabel voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

5.4.      Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening voor de klant.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst 

6.1.      The AuthenticLabel voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van The AuthenticLabel. In overleg is aanpassing van de standaard stijl mogelijk.

6.2.      Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor The AuthenticLabel tijdens een shoot of andere verleende diensten.

6.3.      Indien The AuthenticLabel tijdens de uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

6.4.      Indien de klant niet tevreden is met de geleverde foto’s door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kleidingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren of situaties die vallen onder artikel 9 van deze voorwaarden, zijn geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen.

Artikel 7: Wijziging en annuleren

7.1.      In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft The AuthenticLabel de mogelijkheid een shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. The AuthenticLabel maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Zij zal indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, worden de reeds gedane betalingen terugbetaald aan de klant.

7.2       Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. The AuthenticLabel heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling van The AuthenticLabel, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot.

Bij annulering tussen 21 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de shoot wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering tussen de 14 en 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht; annulering binnen 7 kalenderdagen resulteert in betaling van 75% van het geoffreerde bedrag.

7.3.      In tegenstelling tot hetgeen geregeld in het vorige lid van dit artikel, heeft de klant eenmalig de mogelijkheid de shoot om te boeken mits de reden van omboeking buiten de invloedssfeer van klant ligt en dit minstens 24 uur voorafgaand aan de ingeplande shoot kenbaar wordt gemaakt. De nieuwe shoot dient op een datum binnen een jaar van de oorspronkelijke shoot plaats te vinden.

7.4.      Indien klant meer dan 30 minuten te laat is op een shoot zonder communicatie komt de shoot te vervallen en worden de gehele kosten voor de shoot zoals geoffreerd in rekening gebracht.

7.5.      Bij de aanschaf van overige digitale producten gaat klant ermee akkoord dat het herroepingsrecht is uitgesloten en deze producten volledig dienen te worden betaald voor toegang wordt verschaft.

Artikel 8: Overmacht 

8.1.      In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

8.2.      Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade 

9.1       The AuthenticLabel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

9.2       The AuthenticLabel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

9.3       The AuthenticLabel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.

9.4       The AuthenticLabel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

9.5       The AuthenticLabel is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien The AuthenticLabel een aanbeveling van deze derden heeft gedaan.

9.6       The AuthenticLabel is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.

9.7       The AuthenticLabel is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.

9.8       The AuthenticLabel is niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer.

9.9       Klant is zelfverantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten, tenzij anders overeengekomen.

9.10     Klant blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

9.11     Klant is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.

9.12.    Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een shoot op een openbare locatie.

9.13     Indien een SD-kaart van The AuthenticLabel corrupt gaat voordat de foto’s zijn geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. PerfectlyTall is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.

9.14     In het geval dat The AuthenticLabel een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door haar in rekening is gebracht.

9.15     In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot is de klant gehouden de taxatiewaarden te vergoeden.

9.16     Klant vrijwaart The AuthenticLabel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10: Publicatie, licentie en auteursrecht

10.1     De rechten op de door The AuthenticLabel aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij  The AuthenticLabel. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

10.2     Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.

10.3     Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van The AuthenticLabel. Foto’s mogen niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

10.4     Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruik van Instagram filters.

10.5     Klant dient bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media de naam van The AuthenticLabel te vermelden tenzij anders overeengekomen.

10.6     Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

10.7     Bij inbreuk komt The AuthenticLabel een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

10.8     Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant The AuthenticLabel toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor social media, advertenties, drukwerk, tijdschriftartikelen, portfolio, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen 

11.1     Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

11.2     The AuthenticLabel behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, geweld, bedreiging, pesterijen of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de shoot hierdoor niet kan worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 12: Levering 

12.1     The AuthenticLabel spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

12.2     The AuthenticLabel maakt en bewerkt het beeldmateriaal naar eigen inzicht. Geselecteerd beeldmateriaal wordt bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van The AuthenticLabel. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

12.3     Het beeldmateriaal wordt in hoge resolutie verzonden via een online gallery/WeTransfer. Na ontvangst van de foto’s is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

12.4     The AuthenticLabel is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt beeldmateriaal aan te leveren. 

Artikel 13: Klachten 

13.1     Klant is verplicht om klachten over facturen, offertes en/of de geleverde diensten binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan The AuthenticLabel. Zij streeft ernaar de klachten binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk te behandelen.

13.2     De klant heeft recht op twee revisierondes.

13.3     Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, al gebruik is gemaakt van de twee revisierondes of een revisieronde langer dan twee uur duurt, worden de extra kosten in rekening gebracht bij klant.

13.4     Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 14: Geschilbeslechting 

14.1     Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2     Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin The AuthenticLabel is gevestigd.

14.3     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens The AuthenticLabel en betrokken derden 12 maanden.